Võta ühendust
+372 5698 3157

Töökeskkonnaspetsialist

Pakume ettevõtetele töökeskkonnaspetsialisti teenust täislahendusena kui ka vajadusel osaliselt. Üldjuhul kuuluvad töökeskkonnaspetsialisti tööülesannete hulka:

– tööohutusjuhendite koostamine ja ajakohasena hoidmine;
– seadusandluse jälgimine ja muudatusettepanekute tegemine;
– tervisekontrolli korraldamine;
– töökeskkonnaalaste täiendkoolituste (esmaabi, töökeskkonnavolinike, tõstukijuhtide, tuleohutuse jms) korraldamine;
– riskianalüüsi koostamine;
– vajalike isikukaitsevahendite määramine ja väljavalimine (koos riskianalüüsiga);
– töökeskkonnamõõtmiste korraldamine (üldjuhul koos riskianalüüsiga);
– töökeskkonna sisekontrolli korraldamine ja läbiviimine (sh töökeskkonnaalste nõuete järgimise kontrollimine);
– Töökeskkonnanõukogu töö korraldamine (koosolekud vms);
– töökeskkonnaalaste parenduste tegevusplaani koostamine ja haldamine;
– tööõnnetuste uurimine ja analüüsimine, parendustegevuste ellukutsumine;
– ohutusalaste juhendamiste läbiviimine ja korraldamine;
– töötajate nõustamine ja abistamine töökeskkonna küsimustes;
– -esmaabikappide kontroll ja nende täitmine;
– kemikaalide registri pidamine, vajalike ohutuskaartide ajakohasuse tagamine;
– vajalike aruannete koostamine riigiasutustele (Tööinspektsioon, vajadusel ka Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon jne)
-ohuolukordade ja napikate registreerimise korraldamine, nende analüüsimine ja parendustegevuste ellukutsumine;
– vajadusel ka jäätmekäitluse korraldamine vms keskkonnaalased tegevused.